بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند ، بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند 

بیمه تکمیل درمان

توسط : صنف کامپیوتر کرمان - تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

 با توجه به تمدید قرارداد بیمه تکمیل درمان از مورخه 1/3/1400 با شرکت بیمه آ سیا برخی شرایط ویژه این قرار داد را به شرح ذیل به اطلاع می رساند.

1-مبلغ حق بیمه هر نفر ماهانه 000)/810 ریال) 000/720/9 ریال در سال است که بایستی به صورت نقدی به حساب جاری 15/355 نزد صندوق قرض الحسنه اصناف خیابان بهزاد به نام بیمه تکمیلی واریز و یا حداکثرطی سه فقره چک به تاریخ 20/5/1400 ، 20/7/1400 و 20/11/1400 پرداخت گردد. چک های خارج ازتاریخ های درخواستی مورد قبول نمی باشد و به لیست های ارسالی فاقد چک و یا فیش واریزی ترتیب اثر داده نمی شود و مسترد می گردد.

2- افرادی که در قرارداد بیمه سال گذشته عضو نبوده اند متقاضی جدید محسوب شده و برای دریافت خسارت،مشمول دوره انتظار می شوند) 9 ماه برای زایمان و 3 ماه برای جراحی هایی که نیازمند بستری شدن هستند(

 3- خدمات پاراکلینکی دوره انتظار ندارند.

  1. افرادی که در قرارداد سال گذشته عضو بوده اند، مشمول دوره  انتظار نیستند.
  2. متقاضیان بایستی دارای پروانه کسب یا بیمه شده و یا دارای کارت بهداشت از کارگاه صنفی دارای پروانه کسب و یا افراد تحت تکفل آنها باشند. بیمه گذار اصلی میبابست حداقل یک نفر را تحت پوشش بیمه تکمیل درمان خود قرار دهد.
  3. یک نسخه فهر ست خدمات پز شکی مورد قرارداد جهت اطلاع ر سانی به متقا ضیان به پیو ست ارسال میگردد.
  4. صدور معرفی نامه جهت بستری در بیمار ستان به آدرس بلوار جمهوری ا سلامی نر سیده به 20 متری نادر بیمه آسیا

8- تحویل اسناد پزشکی و هزینه های درمانی : خیابان سادات خوشرو ، نبش  کوچه 10، روبروی پوشاک پیام –طبقه دوم شرکت کارگزاری رسمی بیمه پادگستران فرابین فردا تلفن: 32267263

 


ثبت شکایت