بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند ، بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند 

تماس با ما

تلفن: 03432233343

فکس:03432237735

رئیس اتحادیه: علی صداقت نیا

آدرس:کرمان خیابان شریعتی کوچه شماره 21

انتقاد و پیشنهاد

ثبت شکایت