بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند ، بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند 

تصاویر

جلسه هم اندیشی وتبادل نظراعضا محترم اتحادیه صنف با اعضامحترم اتاق بازرگانی

جلسه هم اندیشی وتبادل نظراعضا محترم اتحادیه صنف با اعضامحترم اتاق بازرگانی

جلسه هم اندیشی وتبادل نظراعضا محترم اتحادیه صنف با اعضامحترم اتاق بازرگانی

جلسه هم اندیشی وتبادل نظراعضا محترم اتحادیه صنف با اعضامحترم اتاق بازرگانی

جلسه هم اندیشی وتبادل نظراعضا محترم اتحادیه صنف با اعضامحترم اتاق بازرگانی

جلسه هم اندیشی وتبادل نظراعضا محترم اتحادیه صنف با اعضامحترم اتاق بازرگانی

جلسه هم اندیشی وتبادل نظراعضا محترم اتحادیه صنف با اعضامحترم اتاق بازرگانی

جلسه هم اندیشی وتبادل نظراعضا محترم اتحادیه صنف با اعضامحترم اتاق بازرگانی

جلسه اعضا محترم اتحادیه با مدیران دفترنمایندگی سامانه الکترونیکی دولت

جلسه اعضا محترم اتحادیه با مدیران دفترنمایندگی سامانه الکترونیکی دولت

جلسه اعضا محترم اتحادیه با مدیران دفترنمایندگی سامانه الکترونیکی دولت

جلسه اعضا محترم اتحادیه با مدیران دفترنمایندگی سامانه الکترونیکی دولت

جلسه اعضا محترم اتحادیه با مدیران دفترنمایندگی سامانه الکترونیکی دولت

جلسه اعضا محترم اتحادیه با مدیران دفترنمایندگی سامانه الکترونیکی دولت

ثبت شکایت