بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند ، بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند 

تاریخچه

چاپ این صفحه آغاز تشكيل اصناف بنابرنظربعضي ازمحققين پس ازظهور اسلام وبنا برنظربرخي ديگر ادوارپيش ازاسلام است . دررسائل اخوان الصفا وقديمي ترين مواضع اصناف وطبقات آنها اشارت رفته است افراد آن صنف به اقتضاي رسم جوانمردي درغم وشادي همديگرشريك بوده اند . به عنوان مثال اعضاءهرصنف درمراسم عروسي يا عزابه ياري يكديگر مي شتافتند وهمكاري وهمدردي داشته اند وليكن هرصنفي نسبت به صنف ديگراغلب نوعي رقابت وهم چشمي داشته است .بر اساس اسناد تاریخی تشکلهای صنفی دست کم از زمان اشکانیان صاحب قدرت و نفوذ بوده اند . درعهد صفويه وقاجاريه نيزهريك ازاصناف رئيسي داشت كه اورا كدخدا يا باشي مي ناميدند كدخدا غالباً‌ انتخابي وگاه موروثي بود اوبه كمك ريش سفيدان صنف به دريافت ماليات ورفع اختلافات جزيي وعادي بين اعضاء‌اهتمام مي ورزيد عضويت درهرصنف غالباً‌ درگروگذراندن دوره شاگردي ونيل به مرحله استادي درحرفه وپيشه خاص آن صنف بودودربعضي مواردبا گذراندن امتحان وپس ازموفقيت ودادن وليمه انجام مي شد . وجود اصناف درطول تاريخ منحصربه ايران نبوده ودرتمامي نقاط دنيا وجودداشته وحتي دربرخي ازكشورها درايجاد يا سقوط حكومتها نيزنقش قابل توجهي داشته اند . اموراصناف درسالهاي قبل ازانقلاب يعني تا سال 1350 درشهرداريها متمركزبوده وصدورپروانه كسب نيزتوسط شهرداريها انجام شده است . در خردادماه سال 1350اولين قانون نظام نظام صنفي تصويب وبه موجب آن اتاق اصناف تاسيس گرديده ومتولي اموراصناف وصدور مجوزكسب براي واحدهاي صنفي گردید . اتحاديه هاي صنفي كه قبلاً‌ به طور خودجوش براي انجام هماهنگي بين كاراعضاي هرصنف به وجود آمده بودند بيشترامورمربوط به تهيه كالا ،قيمت گذاري ها وموارد تشكيلاتي واداري را سامان مي دادند . اززمان تدوین اولین قانون نظام صنفی وتشكيل اتاق اصناف در سال 1350 وظیفه صدور پروانه هاي كسب بر اساس قانون از شهرداريها به اتاق اصناف محول گردید و تشکیل پرونده صنفی توسط اتحادیه ها به عنوان زیر مجموعه اتاق اصناف انجام می گردید. درسال 1357باپيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي اتاق اصناف منحل ودرابتداكميته امورصنفي براي ساماندهي واداره اموراتحاديه ها واصناف تشكيل گرديد سپس درسال 1361 شوراي اصناف تاسيس وكليه امورهماهنگي وساماندهي مربوط به كميته امورصنفي واتحاديه ها به اين شوراي جديد التاسيس منتقل گرديد . شوراي اصناف متولي اموراصناف درراس اتحاديه هاي صنفي قرارگرفت دراين زمان كارصدور پروانه به وسيله اتحاديه ها وشوراي اصناف توامان انجام مي گرديد . سال 1368 بااصلاح قانون نظام صنفي درمجلس شوراي اسلامي مجامع امورصنفي تاسيس واموراصناف ازشوراي اصناف تحويل مجامع گرديد. اتحاديه هاي صنفي زيرمجموعه اي ازنهادهاي مدني ومردمي بزرگ وموثردراقتصاد كشورمحسوب مي شوند كه براساس قانون نظام صنفي وظايف مشخص ومعيني راعهده دارمي باشند . اتحادیه صنف رایانه ،ماشینهای اداری کتاب و نوشت افزار در سال 1359 با 80 عضو و با عنوان اتحادیه صنف کتاب ، لوازم التحریر فروش و چاپخانه داران به ریاست آقای سید محمد علی اجله تشکیل گردید و آقایان محمد علی احمد رجبی ،سید علی اصغر مهدوی ،علی اکبر محبوب القلوب و ابراهیم حری عضو شورای صنفی اتحادیه انتخاب و مسئول پیگیری امور مربوط به صدور پروانه کسب گردیدند در سال 1360 مرحوم حاج علی اکبر محبوب القلوب به ریاست اتحادیه برگزیده شدودر دوره های بعد نیز مرحوم غلامرضا ابریشمی و آقایان اکبر رشیدی مقدم و علی صداقت نیا ریاست دوره های بعد هیات مدیره اتحادیه را تا کنون عهده دار بوده اند که در کنار آنها مرحوم غلامرضا مرجوعی و آقایان سید عباس مهدوی ،محمد علی احمد رجبی ،فرهاد فکوری ،حسین آری و مجتبی مرجوعی آنها را درمدیریت اتحادیه همراهی نموده اند. اتحادیه صنف کتاب، لوازم التحریر و چاپخانه دار و صحاف ،رایانه و ماشینهای اداری در طول سالهای حیات خود دستخوش تغییراتی شد که بر اساس مصوبات کمیسیون محترم نظارت رسته های چاپخانه داران وصحافان و همچنین عرضه کنندگان محصولات فرهنگی از این اتحادیه منفک گردیده اند . از این رهگذر اتحادیه صنف افتخار خدمتگزاری به اصحاب قلم و فرهنگ و خدمت به دانش آموزان و دانش پژوهان را درکارنامه خود ثبت نموده است و در حال حاضر نیز با زیر مجموعه ای بالغ بر 653 واحد صنفی شامل 90 پروانه کسب در رسته کتابفروشی ،149 پروانه در رسته نوشت افزار ،212 پروانه در رسته رایانه ،58 پروانه کسب فروش و خدمات ماشینهای اداری و 144 پروانه خدمات اینترنت صادر نموده است .از لحاظ سطح دانش ومدرک تحصیلی در بین اعضا این اتحادیه یک نفر پروفسور ( فوق دکتری ) 12 نفر با مدرک دکتری و فوق دکتری ،30 نفر دارای مدرک فوق لیسانس ،286 نفر دارای مدرک لیسانس و 325 نفر دارای مدرک فوق دیپلم و دیپلم می باشندو مسن ترین عضو اتحادیه در حال حاضر آقای حمید زینی مسئول واحد صنفی لوازم التحریر حافظ با 89 سال سن و جوان ترین عضو این مجموعه فرهنگی سرکارخانم مددی متصدی نت سرای پارسیان با 20 سال می باشند .از پیشکسوتان فعلی اتحادیه می توان به آقای حسین کیمیایی پدر بزرگوار شهید علی کیمیایی از معتمدین شهر و رئیس انجمن اسلامی بازاریان متصدی کتابفروشی کیمیا اشاره کرد که از قدیمی ترین عرضه کنندگان کتاب های مذهبی شهر کرمان بوده وموجب افتخار و آبروی صنف می باشد . چاپ این صفحه

ثبت شکایت